Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Kto ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w przewozie przesyłki?

Kwestię opóźnienia w przewozie przesyłki reguluje Prawo przewozowe. Wiąże się z odpowiedzialnością przewoźnika i to niezależną od jego winy. Przewoźnik nie poniesie tej odpowiedzialności, jeżeli opóźnienie w przewozie przesyłki powstało z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych jego winą, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Jednak to przewoźnik musi udowodnić taką przyczynę.

By |2021-07-15T15:35:55+02:0015 lipca, 2021|Prawo pracy|Możliwość komentowania Kto ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w przewozie przesyłki? została wyłączona

Czy pracodawca może wskazać pracownikowi termin urlopu wypoczynkowego?

Zasadniczo termin urlopu wypoczynkowego winien być ustalony pomiędzy pracodawcą a pracownikiem Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 163 § 1 kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Tylko wyjątkowo Pracodawca może nakazać pracownikowi korzystanie z urlopu w

By |2021-07-12T15:28:22+02:0012 lipca, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może wskazać pracownikowi termin urlopu wypoczynkowego? została wyłączona

Czy wiesz, że koszty wykształcenia oraz wychowania mogą być zaliczane do zachowku?

Koszty wychowania i wykształcenia ponoszone przez spadkodawcę (rodzica) mogą być zaliczane na poczet zachowku należnego zstępnemu (dziecku). Możliwe jest zaliczanie takich kosztów, ale tylko w takim zakresie w jakim przekraczają one przeciętną miarę w danym środowisku. Przez koszty wychowania, należy rozumieć koszty sprawowania zarówno pieczy niematerialnej, przede wszystkim kształtowania osobowości, jak i pieczy materialnej, obejmującej zapewnienie

By |2021-06-14T14:57:38+02:0014 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy wiesz, że koszty wykształcenia oraz wychowania mogą być zaliczane do zachowku? została wyłączona

Czy spadkobierca może się uchylić od złożonego oświadczenia co do spadku?

Istnieje możliwość uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, powołując się na takie wady oświadczenia woli jak działanie pod wpływem błędu lub groźby (art. 1019 § 1 k.c.). Uprawnienie do uchylenia się wygasa w razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby - z

By |2021-05-24T09:46:38+02:0024 maja, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy spadkobierca może się uchylić od złożonego oświadczenia co do spadku? została wyłączona

Refundacja leków w zakładzie pracy chronionej.

Zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki z funduszu rehabilitacji przeznacza się m.in. na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych, na zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych. Pracodawca powinien ustalić regulamin wykorzystania środków

By |2021-03-19T19:02:49+02:0019 marca, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Refundacja leków w zakładzie pracy chronionej. została wyłączona

Czy wiesz co ma wpływ na wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej?

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna. Wysokość tejże odprawy, zgodnie  z art. 921 § 1 k.p., odpowiadać winna wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Na marginesie warto nadmienić, iż pracownik, który otrzymał odprawę, nie może

By |2021-03-18T19:57:36+02:0018 marca, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy wiesz co ma wpływ na wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej? została wyłączona

Czy pracodawca może wprowadzić monitoring poczty elektronicznej pracowników?

Zgodnie  z przepisami  kodeksu pracy jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika. Jednakże pracodawca powinien powstrzymać się od zapoznawania się z prywatną korespondencją pracownika, a zakaz ten jest absolutny w tym sensie, że nawet

By |2021-03-17T19:48:43+02:0017 marca, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może wprowadzić monitoring poczty elektronicznej pracowników? została wyłączona

Czy podpisanie przez poszkodowanego protokołu powypadkowego oznacza jego akceptację?

Często w praktyce wśród pracowników funkcjonuje wyobrażenie, iż w razie nieuznania, iż doznany przez nich wypadek jest wypadkiem przy pracy nie należy podpisywać protokołu powypadkowego. Należy mieć na uwadze jednak, iż złożenie przez poszkodowanego podpisu na protokole powypadkowym co do zasady stanowi jedynie o tym, że został on zapoznany z jego treścią oraz pouczony o

By |2021-02-23T14:58:20+02:0023 lutego, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy podpisanie przez poszkodowanego protokołu powypadkowego oznacza jego akceptację? została wyłączona

Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych

Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwana dalej ,,ustawą”), poza regulacją odnoszącą się do tzw. zwolnień grupowych, normuje również kwestię związaną z otrzymaniem odprawy w ramach zwolnienia indywidualnego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, ze zwolnieniem indywidualnym mamy do czynienia w razie

By |2021-02-18T15:51:30+02:0018 lutego, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych została wyłączona

Kiedy praca kierowcy samochodu ciężarowego może być uznana za pracę w warunkach szczególnych?

Na podstawie art. 32 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm. w związku z poz. 2 Działu VIII wykazu A stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983

By |2021-02-16T16:35:20+02:0016 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Kiedy praca kierowcy samochodu ciężarowego może być uznana za pracę w warunkach szczególnych? została wyłączona

Przejdź do góry