R E G U L A M I N

świadczenia Usługi  Asysty w zakresie dostępu do pomocy prawnej

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Przedmiot postanowień niniejszego Regulaminu, jest ustalenie zasad i warunków dotyczących usługi asysty prawnej, świadczonej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”), w zależności od wyboru pakietu wybranego i wykupionego przez KLIENTA.
 2. Poprzez asystę prawną rozumie zapewnienie dostępu Klientowi do pomocy prawnej świadczonej przez Prawnika.
 3. Adwo24 jest nazwą (marką) należącą do spółki Lamoric spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskie 85/21, (02-001) Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012252, NIP 6391692352, REGON: 27389765900000. Do ww. podmiotu należy również domena adwo24.pl .

 

 • 2. Definicje
 1. Wszelkie pojęcia stosowane w niniejszym Regulaminie należy interpretować w oparciu o poniższy wykaz definicji, przy czym w razie wątpliwości co do terminów nie zdefiniowanych w niniejszych Regulaminie, zastosowanie mają definicje i postanowienia wynikające z obowiązujących przepisów.
 2. Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:
 • Klient – w zależności od wybranego pakietu: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę i jest uprawniona do korzystania z Usługi lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę i jest uprawniona do korzystania z Usługi
 • Prawnik – adwokat lub radca prawny wpisany na listę adwokatów lub radców prawnych prowadzoną przez właściwe organy samorządu zawodowego.
 • Adwokat – prawnik świadczący pomoc prawną na podstawie ustawie z dnia 26 maja 1982 r., prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1999 t.j.), wobec którego ma zastosowanie Kodeks etyki adwokackiej uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r. oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r..
 • Radca Prawny – prawnik świadczący pomoc prawną na podstawie ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, (Dz.U. z 2016 r. poz.233 t.j.), wobec którego ma zastosowanie Kodeksie etyki radców prawnych uchwalony uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Zjazdu w dniu 22 listopada 2014 r.
 • Umowa – umowa o świadczenie Usługi asysty prawnej, zawarta pomiędzy Klientem i Lamoric, która daje podstawę do korzystania Usługi na podstawie wybranego pakietu, po spełnieniu przez Klienta przesłanek określonych w Regulaminie.
 • Czas korzystania z Usługi – ustalony w umowie zgodnie z posiadanym przez Klienta pakietem okres ważności umowy, w czasie którym Klient może skorzystać z wykupionej Usługi.
 • Pakiet – produkt określający zakres, liczbę i rodzaj „Porady Prawnej” lub/i „Pomocy w działaniu” przysługujących Klientowi na podstawie zawartej Umowy, w zakreślonym czasie korzystania z Usługi.
 • Usługa – zawarta w umowie usługa asysty dostępu do świadczenia pomocy prawnej w zakresie wynikającym z wybranego przez Klienta Pakietu, polegająca na zagwarantowaniu i zorganizowaniu dostępu do Prawnika w celu udzielania „Porady Prawnej” lub/i „Pomocy w działaniu”  przy pomocy narzędzi komunikowania się na odległość.
 • Infolinia – telefoniczna obsługa Klientów działająca pod numerem 22 122 83 11, mająca na celu zagwarantowanie i zorganizowanie pomocy prawnej świadczonej przez Prawników. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 00 – 17.00 z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, a także dni 24 grudnia i 31 grudnia.
 • Pomoc Prawna – usługa w postaci „Porady prawnej” lub/i „Pomocy w działaniu” świadczona przez adwokata lub radcę prawnego na rzecz Klienta w celu jego ochrony prawnie chronionego interesu. Pomoc prawna w ramach niniejszej usługi związana z wszelkimi problemami prawnymi obejmująca swoim zakresem  zagadnienia dotyczące Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Prawa Administracyjnego z wyłączeniem między innym prawa podatkowego. Pomoc prawna nie dotyczy spraw związanych z prowadzeniem przez Klienta działalności gospodarczej, chyba że przewiduje to wybrany Pakiet.
 • Porada Prawna – udzielenie w ramach świadczenia Pomocy Prawnej przez Prawnika, zgodnej z polskim prawem, odpowiedzi ustnej na zadane pytanie prawne w przedstawionym przez Klienta stanie faktycznym. „Porady Prawne” z których Klient może skorzystać udzielane są jedynie za pomocą infolinii – środków porozumiewania się na odległość, to jest poprzez kontakt telefoniczny, z barkiem możliwości  osobistego kontaktu Klienta z Prawnikiem.
 • Pomoc w działaniu – usługa świadczona przez Prawnika, polegająca na analizie dokumentów będących następstwem „Porady prawnej” za pomocą narzędzi komunikowania się na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta – tj za pośrednictwem telefonu lub drogą elektroniczną.
 • Usługa niestandardowa – reprezentowanie Klienta przez Prawnika na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ewentualnie opracowaniu wzorów umów, wzorów dokumentu/ów, wzorów pism, informacji prawnych, w ramach indywidualnych ustaleń dotyczących zakresu Usługi, wynagrodzenia oraz terminu realizacji.

 

 • 3. Czas korzystania z Usługi
 1. Umowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w umowie jako początek okresu obowiązywania umowy, nie wcześniej jednak niż po opłaceniu wynagrodzenia. Brak zapłaty za Usługę powoduje, że nie będzie ona świadczona na rzecz Klienta.
 2. Umowa zawierana jest na okres 30 dni i kończy się z chwilą upływu terminu, na który została zawarta umowa.

 

 • 4. Zawarcie umowy wraz z możliwością skorzystania z Usługi
 1. Umowa zawierana jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość opisanych w dalszych punktach niniejszego paragrafu.
 2. Umowa może zostać zawarta poprzez:
 • wejście na stronę adwo24.pl , wybór odpowiedniego Pakietu, podanie danych Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres: e-mail,  zapoznaniu się z „Regulaminem świadczenia Usługi  Asysty w zakresie dostępu do pomocy prawnej”, dokonania zakupu pakietu za pomocą przycisku „Kup teraz”, zaakceptowaniu regulaminu płatności, dokonaniu wyboru odpowiedniej formy płatności poprzez platformę PayU, po dokonaniu zapłaty i nadaniu indywidualnego numeru Klienta;
 • połączenie się z Infolinią, gdzie w trakcie rozmowy Klient zobowiązany jest do podania Konsultantowi swoich takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres: e-mail. Następnie zostanie wysłany na wskazany adres e-mail „ „Regulaminem świadczenia Usługi Asysty w zakresie dostępu do pomocy prawnej” wraz danymi do opłacenia pakietu. Po otrzymaniu płatności przez Lamoric,  zostanie przesłane na adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy wraz z nadanym numerem Klienta oraz dokument fiskalny. Rozmowa z konsultantem może zostać nagrywana dla celów związanych z zawarciem umowy;
 1. Zawarcie Umowy następuje w każdym przypadku po zaakceptowaniu przez Klienta postanowień „Regulaminu świadczenia Usługi Asysty w zakresie dostępu do pomocy prawnej”, dokonania wyboru pakietu z uwzględnieniem zakresu „Porada Prawna” lub/ i „Pomoc w działaniu” oraz dokonaniu płatności za usługę. W związku z powyższym, Klient uprawniony będzie do korzystania z Usługi określonej w Regulaminie zgodnie z wybranym Pakietem i ustalonymi warunkami.

 

 • 5. Zasady świadczenia Usługi
 1. Klientowi w ramach wykupionego pakietu zapewnia się zorganizowanie Pomocy prawnej świadczonej przez Prawnika w zakresie wynikającym z wybranego Pakietu i na warunkach ustalonych w Regulaminie.
 2. W przypadku, gdy Usługa polega na udzieleniu „Porady Prawnej” będzie ona świadczona wyłącznie za pomocą połączenia telefonicznego.
 3. W przypadku gdy Usługa będzie dotyczyła „Pomocy w działaniu” będzie ona świadczona za pomocą połączenia telefonicznego, a także może być świadczona drogą elektroniczną.
 4. Usługi Pomocy Prawnej świadczone w ramach Usługi dotyczą wyłącznie tych problemów prawnych, które spełniają następujące warunki: do ich rozwiązania nie jest konieczny osobisty kontakt Klient z Prawnikiem;, mogą być rozwiązane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, podane przez Klienta informacje (opis stanu faktycznego) i ewentualnie dostarczone dokumenty umożliwiają wykonanie Usługi.

 

 • 6. Sposób skorzystania z Usługi
 1. Wykupienie Pakietu „Porada Prawna”, a w konsekwencji zawarcia umowy powoduje, że Klient uprawniony jest do połączenia się z Infolinią, gdzie w pierwszej kolejności następuje weryfikacja danych Klienta: Imienia, Nazwiska, indywidualnego numeru nadanego przy zakupie usługi. Jeżeli dane zgadzają się z danymi Klienta, która wykupiła Pakiet, Klient w miarę możliwości powinien przedstawić konsultantowi dziedzinę prawa w ramach, której będzie udzielona Porada Prawna przez Prawnika. Po przejściu wstępnej procedury opisanej powyżej, Klient zostanie połączony z Prawnikiem albo Prawnik oddzwoni do Klienta na wskazany przez niego numer telefonu w terminie wspólnie ustalonym przez Klienta z Konsultantem. Porada Prawna udzielana jest wyłącznie przez Prawnika.
 2. Odpowiedź w ramach „Porady Prawnej” następuje wyłącznie w oparciu o podany przez Klienta stan faktyczny dotyczący jego sprawy, który powinien być prawdziwy i w sposób wyczerpujący przedstawiony podczas rozmowy z Prawnikiem. Stan faktyczny dotyczący rozpoczętej porady może zostać uzupełniony w trakcie innego połączenia prawnikiem, pod warunkiem że w dalszym ciągu będzie dotyczył pierwotnie przedstawionego zagadnienia prawnego (sprawy) i nastąpi w okresie obowiązywania umowy.
 3. Podczas udzielenia Porady Prawnej, Prawnik może wskazać na możliwość podjęcia „Pomocy w działaniu”. „Pomoc w działaniu” następuje pod warunkiem, że w pierwszej kolejności zostanie wykupiony pakiet „Porada Prawnej”, w ramach której zostanie udzielona odpowiedź na przedstawione zagadnienie w oparciu o stan faktyczny wskazany przez Klienta, chyba że Klient wykupił połączony pakiet „Porady Prawnej” z „Pomocą w działaniu”.
 4. Klient jeżeli nie wykupił połączonego pakietu „Porady Prawnej” z „Pomocą w działaniu” może skorzystać z Usługi „Pomoc w działaniu” wyłącznie gdy Lamoric otrzyma wynagrodzenie z tą Usługę.
 5. W sytuacji, gdy przedstawiony stan faktyczny sprawy w ramach udzielanej „Porady Prawnej” wymaga analizy dokumentów dotyczącej przedmiotowej sprawy, Klient – jeżeli nie ma wykupionej połączonej Usługi „Porady Prawnej” z „Pomocą w działaniu” – może zadecydować czy chce skorzystać z dodatkowej płatnej usługi „Pomoc w działaniu”.
 6. Wszystkie niezbędne materiały (zwane również dokumentami),w posiadaniu których jest Klient do wykonania Usługi „Pomoc w działaniu” zobowiązuje się on do przesyłania pocztą elektroniczną lub tradycyjną. „Pomoc w działaniu” zostanie wykonana w terminie ustalonym przez prawnika z Klientem, jednakże nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymaniu materiałów od Klienta.
 7. Dosłanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, musi nastąpić najpóźniej na 3 dni przed upływem obowiązywania umowy. Za brak dosłania dokumentów w ustalonym terminie ponosi odpowiedzialność wyłącznie Klient, co w konsekwencji będzie prowadziło że usługa nie zostanie wykonana z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 8. Wynagrodzenie dotyczące „Pomocy w działaniu” dotyczy analizy materiałów (dokumentów), gdy jest ich nie więcej niż 5 stron A4. W przypadku dostarczenia do analizy przez Klienta dokumentów więcej niż 5 stron A4, Klient będzie zobowiązany do dopłaty za każdą dodatkową stronę dokumentu przesłanego do analizy. Kwota dopłaty ustalana będzie indywidualnie podczas rozmowy z prawnikiem.
 9. Usługa „Pomoc w działaniu” będzie zrealizowana w terminie do 10 dni roboczych, od chwili zrealizowania wszystkich ciążących po stornie Klienta obowiązków (warunków) opisanych w Regulaminie w tym dokonania zapłaty przez Klienta.
 10. „Usługa niestandardowa” polega na podjęciu czynności w imieniu Klienta reprezentowanego przez Prawnika na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ewentualnie na opracowaniu wzorów umów, wzorów dokumentu/ów, wzorów pism, informacji prawnych. Warunkiem w przypadku reprezentowania Klienta przez Prawnika jest udzielenie pełnomocnictwa, dokonanie opłaty skarbowej na rzecz danego Urzędu Miasta wynikającej z obecnie obowiązujących przepisów, przesłanie oryginału pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej listem poleconym na adres Lamoric. Usługa niestandardowa podejmowana jest w ramach indywidualnych ustaleń Prawnika z Klientem dotyczących zakresu Usługi, wynagrodzenia oraz terminu realizacji na podstawie odrębnej umowy

 

 • 7. Przedmiot Usługi
 1. Lamoric zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań zmierzających do zorganizowania i zagwarantowania Klientom dostępu do Pomocy Prawnej z należytą starannością, zaś  Prawnicy zobowiązani są do podejmowania wszelkich działań zmierzających do zapewnienia Klientom świadczenia Usługi przy uwzględnieniu tajemnicy zawodowej, a także z należytą starannością właściwą dla osób posiadających przewidziane przepisami prawa uprawnienia do świadczenia Pomocy Prawnej wynikające między innymi z ustawy prawo o adwokaturze czy ustawy o radcach prawnych.
 2. Porada Prawna i „Pomoc w działaniu” realizowana jest w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem właściwego stanu prawnego.
 3. Udzielania Porady Prawnej i „Pomocy w działaniu” jest możliwe tylko wtedy gdy stan faktyczny, dotyczy gałęzi prawnych ustalonych przez strony w ramach danego pakietu. Ponadto problemy prawne, których dotyczą usługi, nie mogą dotyczyć spraw związanych z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej, chyba że przewiduje to dany Pakiet.

 

 • 8. Informacje dodatkowe
 1. Klient przy korzystaniu z usługi (w tym również w przypadku przekazywania dokumentów do analizy) powinien zachować szczególną ostrożność i korzystać tylko z bezpiecznych źródeł sieci internetowych lub telekomunikacyjnych, gdyż brak spełnienia takiego wymogu może rodzić ryzyko przechwycenia jego danych przez osoby nieuprawnione, za co Lamoric nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Klienta oświadcza, że będzie działał zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i nie będzie dostarczał Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.
 3. W celu bezpieczeństwa oraz zapewnienia najwyższej jakości Usługi, rozmowy przychodzące i wychodzące mogą być nagrywane i w takim przypadku będą chronione przed dostępem do osób nieuprawnionych.
 4. Lamoric stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika (Klienta). Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

 

 • 9 Zasady ponoszenia odpowiedzialności
 1. Lamoric ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach ogólnych, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszym paragrafie.
 2. W przypadku nienależytego wykonania usługi Pomocy Prawnej, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi prawnik udzielający Pomocy Prawnej posiadający odpowiednie ubezpieczeni OC odpowiedzialności zawodowej.
 3. Lamoric nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane błędnym, niedokładne lub nieprawdziwym podaniem stanu faktycznego przez Klienta.
 4. Lamoric nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, gdy z winy operatora telekomunikacyjnego lub innych zdarzeń losowych, za które Lamoric oraz operator telekomunikacyjny nie mieli wpływu dojdzie do zerwania łączy lub usterki uniemożliwiającej nawiązanie połączenia telefonicznego lub połączenia drogą elektroniczną.

 

 • 10. Rozwiązanie Umowy
 1. Umowa w zakresie „Porada Prawnej” czy „Pomoc w działaniu” ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: gdy skończy się okresu, na który została zawarta Umowa, zostanie wykorzystana Usługa („Porada Prawna”), zostanie udzielona „Pomoc w działaniu”, Klient odstąpi od zawartej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Lamoric rozwiąże umowę w przypadkach określonych w punkcie 2.
 2. Lamoric może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym poinformowaniem Klienta w przypadku stwierdzenia:  udostępnienia przez Klienta osobom trzecim danych umożliwiających korzystanie z Usługi; wykorzystywania przez Klienta świadczonej Usługi  w sposób sprzeczny z prawem.

 

 • 11. Odstąpienie od Umowy
 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu przysługuje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, został przedłożony wzór do wykorzystania, jednakże nie jest on obligatoryjny do ewentualnego użycia.
 3. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednakże dochowanie terminu następuje również wraz z nadaniem pisma listem poleconym w polskiej placówce pocztowej ewentualne przesłanie go mailem na wskazany adres.
 4. Korespondencję tj. oświadczenie odstąpieniu (np. wskazane we wzorze) należy kierować na adres Lamoric określony w par.1 lub e-mail: biuro@adwo24.pl .
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Lamoric wykonał  usługę na rzecz Klienta. W takim razie, że po spełnieniu Usługi, Klient utraci prawo odstąpienia od umowy.
 6. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłacenia podmiotowi świadczącemu usługę Lamoric stosowną kwotę odpowiadająca zakresowi świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zostanie zwrócona Klientowi całość otrzymanych od niego płatności (chyba że nastąpiła sytuacja wynikająca z pkt. 5 i 6) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni roboczych od dnia, w którym Lamoric został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Klient nie ponosi  żadnych opłat w związku z tym zwrotem na jej rzecz środków.
 8. Lamoric w zakresie w jakim jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie w zwrocie, jeżeli Klient, pomimo wezwania, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu, a także gdy dane przekazane przez Klienta zawierają błędne dane osobowe lub błędny numeru rachunku bankowego.

 

 • 12. Wniesienie reklamacji i sposób jej rozpatrzenia
 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących Usług świadczonych przez Lamoric lub po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia Klienta, może on złożyć Reklamację.
 2. Klient może dokonać zgłoszenia Reklamacji pisemnie na adres siedziby głównej spółki w skazany w par.1  lub na adres mail: biuro@adwo24.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:  imię i nazwisko lub jego nazwę; numer PESEL Klienta lub numer NIP i Regon; adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego; przedmiot Reklamacji oraz wskazanie okoliczności uzasadniających Reklamację; podpis składającego Reklamację;
 4. Reklamacje, które nie zawierają danych pozwalających na identyfikację Klienta, Lamoric pozostawi bez rozpoznania. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Spółki.
 5. Proces rozpatrywania Reklamacji rozpoczyna się bezzwłocznie po jej otrzymaniu przez Lamoric.
 6. Odpowiedzi na Reklamację Lamoric udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Spółka może udzielić odpowiedzi na Reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiedź na Reklamację może zostać udzielona tylko i wyłącznie na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany w umowie. Jeśli Klient wskazuje w treści przekazanej Reklamacji inny adres korespondencyjny lub adres e-mail, niż zarejestrowany w systemie Lamoric, to udzielenie odpowiedzi nie będzie możliwe.
 7. Rozpatrzenie Reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu w formie i treści odpowiedzi.
 8. Treść odpowiedzi na Reklamację może zawierać w szczególności: uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że Reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta; informację na temat stanowiska Lamoric w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;  imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi; określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w Reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
 9. Reklamacje Lamoric rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 10. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 – dniowym, Lamoric w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z Reklamacją: poinformuje o opóźnieniu i określi przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji, który nie będzie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji
 11. Klientowi nie przysługuje prawo do odwołania się od stanowiska Spółki zawartego w odpowiedzi na Reklamację. Klient może zwrócić się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

 

 • 13. Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności, klauzula informacyjna
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Lamoric, zaś dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych to: e-mail iod@lamoric.pl , tel.32 47 57 355;
 2. Klienta dane osobowe uzyskane z Umowy będą przetwarzane w zakresie: nr PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu osobowego i materiałowego administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, realizacji umowy, gdzie Klient którego dane dotyczą, jest  stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych), archiwizacyjnym na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO , a także do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu art.4 pkt. 26 RODO.
 5. Lamoric będzie przetwarzać dane osobowe Klienta przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Lamoric. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w powszechnie obowiązujących przepisach w tym, przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości.
 6. Klient prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Lamoric może udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane osobowe, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, a także podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Lamoric jako administratora danych.
 8. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Klientowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 9. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Klientowi oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Klienta w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Informacja o wymogu podania danych W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Lamoric, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku o produkt Lamoric oraz zawarcie i realizacja umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 11. Klient ma prawo wniesienia skargi do na adres określony w definicjach regulaminu, adres e-mail biuro@adwo24.pl , tel. 22 122 83 11, lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 • 14. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku.
 2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony w związku z umową powinny być dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności za pokwitowaniem przyjęcia lub wysyłane listem poleconym, chyba że z Regulaminu wynika inny tryb dla niektórych zawiadomień lub oświadczeń lub też strony ustaliły inny sposób wymiany informacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej). Strony zobowiązują się informować wzajemnie o zmianie ich siedziby (adresu).

Spory pomiędzy Klientem a Lamoric realizowane są na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu zawarcia Umowy. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy, jest Sąd właściwy miejscowo dla Klienta.