Kwestię opóźnienia w przewozie przesyłki reguluje Prawo przewozowe. Wiąże się z odpowiedzialnością przewoźnika i to niezależną od jego winy. Przewoźnik nie poniesie tej odpowiedzialności, jeżeli opóźnienie w przewozie przesyłki powstało z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych jego winą, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Jednak to przewoźnik musi udowodnić taką przyczynę. Analogiczne rozwiązania przewiduje konwencja CMR.

Jeżeli przewoźnik nie podstawił pojazdu w miejscu załadunku, mimo akceptacji zlecenia, i nie podał żadnej sensownej przyczyny nieobecności kierowcy z autem, to nie wykonał umowy przewozu. Taka sytuacja, związana z zupełnym niewykonaniem przewozu, skutkuje odpowiedzialnością przewoźnika, ale wynikającą z Kodeksu cywilnego. Przewoźnik ma obowiązek naprawić szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że stało się to z powodu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności./ MKL