Częstym jest, iż posiadacz rachunku bankowego udziela pełnomocnictwa innej osobie do podejmowania czynności związanych z założonym kontem bankowym, np. do wypłaty środków zdeponowanych na tym rachunku. Wskazać należy, iż co do zasady w razie śmierci posiadacza, który upoważnił inną osobę, pełnomocnictwo to wygasa a pełnomocnik traci podstawę prawną do podejmowania czynności, do których był uprzednio umocowany. W związku z tym jeżeli za życia posiadacza pełnomocnik mógł dokonywać wypłaty z konta,  po jego śmierci takie zachowanie będzie niezgodne z prawem. Co więcej osoba, która po śmierci posiadacza będzie podejmowała czynności wobec rachunku jakby posiadacz nadal żył, to osoba ta może się narazić na zarzut popełnienia przestępstwa oszustwa czy też na odpowiedzialność cywilną wobec banku czy też spadkobierców zmarłego posiadacza./IM