Wirus SARS-Cov-2 zaskoczył szybkością swojego rozprzestrzeniania, jak też skalą oddziaływania w zasadzie całą światową populację. Jego obecność odczuły wszystkie gałęzi gospodarki. Nie inaczej jest w zakresie działalności Sądów powszechnych. Jeszcze do niedawna w Sądzie odbywały się tylko sprawy pilne. Każdy z Prezesów Sądów decydował o tym, jakie rozprawy mogą się odbywać, kto może przeglądać akta sprawy itd. Sprawami pilnymi są te najistotniejsze, wymagające niezwłocznych działań, m.in. w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania; w których są stosowane zatrzymanie albo środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania; w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania; w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego (czyli tzw. „bransoletki”), o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką; o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Na chwilę obecną, ze względu na systematyczne odmrażanie dziedzin gospodarczych oraz sukcesywny powrót do życia w różnych jego aspektach, także Sądy nieco poszerzyły swoje spectrum rozpoznawanych spraw. Warto wiedzieć jakie sprawy są rozpoznawane oraz w jaki sposób mogą się odbywać. Proszę przede wszystkim pamiętać, że jeżeli dana rozprawa będzie zaplanowana na czas w którym został ogłoszony stan epidemii, to każdorazowo należy w pierwszej kolejności odwiedzić stronę internetową danego sądu, aby sprawdzić tzw. informację w sprawach pilnych na dany tydzień i odszukać sygnaturę „swojej sprawy”. Należy zwrócić uwagę, że w chwili obecnej to Sąd decyduje która sprawa jest pilna i nasza sprawa może, ale nie musi się znaleźć w tym katalogu.

I co najważniejsze, rozprawy w stanie trwania epidemii mogą odbywać się w sposób zdalny. Zgodnie bowiem z art. 15 zzs1 tzw. ustawy „antycovidowej”: rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących. Sąd może także zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego (czyli takiego w których nie biorą udział strony), jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; w przesyłanym zawiadomieniu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i terminie do złożenia sprzeciwu.

Niezależnie od powyższego trzeba także podkreślić, że jeżeli Państwa rozprawa będzie ujęta w katalogu pilnych i będzie miała się odbyć zgodnie z wokandą, to należy bezwzględnie pamiętać o trzymaniu odstępu 2 m od innych osób obecnych w Sądzie, noszenia masek ochronnych i odkażaniu rąk przed wejściem do Sądu./BJ