Artykuł 1056 Kodeksu cywilnego stanowi o wyłączeniu odpowiedzialności spadkobiercy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku w razie zbycia spadku lub udziału w nim. Powyższe oznacza, że o ile spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku, o tyle ponosi on odpowiedzialność za wady zbywanego spadku lub udziału w spadku jako wyodrębnionej masy majątkowej.

Charakter przedmiotu umowy co do zasady wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Konsekwencją powyższego jest uznanie, że spadkobierca odpowiada przede wszystkim za wady prawne zbywanego spadku lub udziału, w szczególności za to, że nie jest spadkobiercą, że zbywa udział w większym rozmiarze, niż mu rzeczywiście przysługuje./AB