Przepisy Kodeksu cywilnego wyłączają możliwość powołania spadkobiercy testamentowego pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Powołanie spadkobiercy pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu co do zasady uważa się za nieistniejące. Skutkuje to tym, iż spadkobierca zostaje powołany do dziedziczenia, tak jak gdyby warunek lub termin w ogólne nie zostały zapisane w testamencie. Powołanie spadkobiercy pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest jednak nieważne, jeżeli z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia spadkobierca nie zostałby powołany. W takim przypadku nieważność co do zasady dotyka jedynie konkretnego powołania, a nie całego testamentu./AB