Testament sporządzony przez spadkodawcę musi zostać podpisany. Podpis odgrywa niebagatelną rolę – ma on na celu wykazać, że sporządzone pismo jest ukończonym testamentem, dowidzi że osoba go sporządzająca miała wolę i świadomość testowania, a testament pochodzi od określonej osoby. Podpis pod testamentem winien składać się z imienia i nazwiska lub przynajmniej nazwiska. Nazwisko nie musi być napisane w pełnym brzmieniu np. osoba nosząca nazwisko dwuczłonowe może posłużyć się tylko jednym z nich, można także użyć skrótu nazwiska, jeżeli testator stale się tym skrótem posługiwał. Równoznaczne z umieszczeniem nazwiska jest podpisanie się używanym oznaczeniem przesłaniającym (tzw. pseudonimem)./MKL