Rozwód jest możliwy, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład pożycia musi nastąpić w sposób trwały i zupełny łącznie w trzech sferach – fizycznej, gospodarczej i uczuciowa. Przez więź fizyczną rozumie się brak współżycia pomiędzy małżonkami, przez sferę uczuciową – wygaśnięcie więzi duchowej, która połączyła małżonków, a przez więź gospodarczą brak prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego./KTK