Przepis art. 938 k.c. przewiduje możliwość ubiegania się o świadczenia alimentacyjne przez dziadków spadkodawcy, jeżeli znajdują się oni w niedostatku i nie mogą otrzymać należnych im środków utrzymania od osób, na których ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny. Osoby takie mogą żądać alimentów od spadkobiercy na których taki obowiązek nie ciąży. Zakres takiego uprawnienia obejmuje potrzeby dziadków oraz wartość udziału spadkowego obowiązanego. Wskazuje się jednocześnie, że spadkobierca może temu obowiązkowi uczynić zadość w ten sposób, że zapłaci dziadkom sumę pieniężną odpowiadającą wartości jednej czwartej części swojego udziału spadkowego. /MKL