Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza może złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz inwentarza składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem. W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.

Wzór wykazu inwentarza został określony w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015r. w sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru.

W myśl w/w rozporządzenia druki wzoru wykazu inwentarza udostępnia się nieodpłatnie w budynkach: sądów rejonowych i ich wydziałach zamiejscowych, sądów okręgowych oraz ich ośrodkach zamiejscowych i wydziałach zamiejscowych. Ponadto druki wzoru wykazu inwentarza udostępnia się nieodpłatnie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Ministra Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych./AB