Zgodnie z art. 59 k.r.i.o. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Wskazane w tym przepisie uprawnienie przysługuje każdemu małżonkowi, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko. To uprawnienie ma charakter ściśle osobisty. Sąd ani żaden organ nie może zmusić rozwiedzionego małżonka, by przysługujące mu uprawnienie zrealizował. Wina w spowodowaniu rozkładu pożycia, który doprowadził do orzeczenia rozwodu, lub rażąco naganny sposób prowadzenia się byłego małżonka pozostają bez wpływu, ponieważ oświadczenie o powrocie do nazwiska, uzależnione zostało wyłącznie od woli osoby, która zawierając małżeństwo zmieniła swoje dotychczasowe nazwisko. Oświadczenie przewidziane we wskazanym artykule może złożyć były małżonek przed wybranym kierownikiem USC albo konsulem przed upływem 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Oświadczenie takie musi być złożone osobiście. Z upływem wspomnianych 3 miesięcy wygasa uprawnienie do złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego bezpośrednio przed zawarciem małżeństwa, które uległo rozwiązaniu przez rozwód. Ten termin nie może zostać ani skrócony, ani przedłużony, choćby zainteresowany nie mógł w okresie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego skorzystać ze swojego uprawnienia./ KT