Zgodnie z art. 10 §1 kro Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Wskazany przepis wskazuje względną przeszkodę zawarcia małżeństwa, jaką jest wiek. Charakter względny przeszkody wieku wynika stąd, iż przeszkoda ta jest usuwalna w drodze zezwolenia sądu. Dopuszczalność udzielenia przez sąd opiekuńczy zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez kobietę, która nie ukończyła lat 18 jest uzależniona od dwóch przesłanek: 1) osiągnięcia przez kobietę wieku 16 lat i 2) ważnych powodów, jeżeli z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. W praktyce najczęściej przykładami wskazującymi na istnienie ważnego powodu jest urodzenie się dziecka ze stosunku stron zamierzonego małżeństwa, ciąża wynikła z takiego stosunku oraz istniejący już między stronami, co najmniej od dłuższego czasu, co najmniej zaś od kilku miesięcy, trwały związek faktyczny, nasuwający poważne prawdopodobieństwo zajścia kobiety w ciążę. Równocześnie zawarcie małżeństwa ma być zgodne z dobrem założonej rodziny. Konieczne jest zatem ustalenie, czy na podstawie okoliczności danej sprawy, nowo założone małżeństwo będzie zgodne z dobrem osoby, która nie osiągnęła jeszcze przepisanego wieku i z dobrem przyszłych dzieci. Sąd odmówi zezwolenia, gdy uzasadnione jest przypuszczenie, że po pewnym czasie pożycie małżonków ulegnie rozkładowi, jak również w przypadku, gdy cechy osobiste przyszłego małżonka, który osiągnął już wymagany wiek, albo wpływ środowiska, w którym małżonkowie mieliby żyć, zagrażają osobie niemającej przepisanego wieku. Sąd może odmówić wydania zezwolenia, gdy małoletnia kobieta nie jest jeszcze pod względem fizycznym dostatecznie dojrzała do współżycia małżeńskiego, a zatem małżeństwo z tej przyczyny jest przedwczesne./ KT