W myśl art. 112 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu przez pracodawcę wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. Wskazać należy, że termin wystąpienia przez pracownika z powództwem o uchylenie kary jest nieprzywracalny. Kodeks nie zobowiązuje pracodawcy odrzucającego sprzeciw do pouczenia pracownika o 14-dniowym terminie wystąpienia na drogę sądową. Gdy pracownik naruszy w/w termin jest to okoliczność uzasadniająca oddalenie powództwa./AB