W myśl art. 928 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,  podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności, umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z  testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.  Wskazać należy, że spadkobierca może być uznany za niegodnego, jeżeli podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu  albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności. godnie z przyjętą linią orzeczniczą do uznania spadkobiercy za niegodnego konieczne jest osiągnięcie przez niego skutku w postaci sporządzenia lub odwołania testamentu przez spadkodawcę albo przeszkodzenia mu w dokonaniu jednej z tych  czynności. Sam zamiar osiągnięcia takiego rezultatu, a także bezskuteczne zastosowanie podstępu lub groźby nie stanowią podstawy uznania go za  niegodnego. Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku./AB