W przeświadczeniu osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci częstokroć panuje przekonanie, iż fakt zabrania dziecka na wakacje i poniesienia z tego tytułu dodatkowych kosztów, nawet przewyższających wysokość zasądzonego świadczenia, zwalnia z obowiązku zapłaty alimentów za dany okres. Z punktu widzenia prawa takie argumenty co do zasady nie są uzasadnione. Jeżeli w sentencji wyroku zawarte zostało rozstrzygnięcie, iż rodzic zobowiązany jest do zapłaty alimentów w wymiarze miesięcznym, do określonego dnia każdego miesiąca i nie przewidziano żadnego wyjątku od powyższego, rodzic jest zobowiązany do zapłaty, niezależnie od tego czy zabrał dziecko na wakacje czy nie. Odmiennie rzecz będzie się kształtować jeżeli rodzic zostanie zobowiązany do zapłaty alimentów za wyjątkiem okresów, w których sprawować będzie osobistą opiekę nad dzieckiem. Wówczas za okresy te nie będzie zobowiązanym do zapłaty alimentów./ IM