Szacuje się, iż po polskich drogach porusza się około stu tysięcy pojazdów mechanicznych, które nie są objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Należy mieć na uwadze, iż niespełnienie ustawowego wymogu zawarcia umowy  obowiązkowego ubezpieczenia OC rodzi daleko idące konsekwencje finansowe dla osoby, która tego obowiązku nie spełniła. Mianowice liczyć się ona musi z koniecznością uiszczenia znacznej opłaty na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wysokość tej opłaty ulega corocznym zmianom z tego względu, iż podstawą do jej obliczenia w przypadku ubezpieczenia OC samochodów osobowych jest równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, które systematycznie wzrasta, a zatem w bieżącym roku podstawa ta wynosi 5200,00 zł.  Na ostateczną wysokość opłaty wpływa okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy wynosi on do 3 dni, opłata odpowiada wartości 20 % określonej podstawy, zaś gdy przekracza ten okres, jednakże nie dłużej niż 14 dni wysokość opłaty odpowiada 50% podstawy. W sytuacji, w której okres pozostawania bez ochrony przekracza 14 dni należna jest opłata w wysokości 100 % podstawy.

W związku z powyższym brak ochrony z tytułu odpowiedzialności cywilnej nawet przez okres jednego dnia powodować będzie obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 1040,00 zł.  Należy mieć świadomość tego, iż obowiązek zapłaty wskazywanych należności może stanowić dla posiadacza samochodu osobowego, który nie zawarł umowy OC początek problemów finansowych. Jeżeli bowiem dojdzie do kolizji drogowej w wyniku, której wyrządzona zostanie szkoda, mimo tego, że odszkodowanie zostanie wypłacone poszkodowanym przez UFG, to nie zmieni to faktu, iż sprawca zobowiązany będzie do zwrotu jego wartości./IM