Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła możliwość ukarania karą grzywny za niezłożenie, wbrew obowiązkowi, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Grzywna będzie należała się nie tylko osobom, które nie złożyły deklaracji, ale także tym, które w niej skłamały, deklarując np., że będzie segregować odpady, a w rzeczywistości tego nie robi. Karane będzie także zadeklarowanie mniejszej, niż rzeczywista liczby domowników, dzięki czemu opłata za odbiór jest niższa. Tak samo strażnik miejski lub gminny będzie mógł postąpić wobec właściciela domu, który zadeklarował, że założy kompostownik w celu ograniczenia odpadów bio, a faktycznie tego nie zrobił./ PS