Zgodnie z art. 950 k.c. testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego. Sporządzenie testamentu w tej formie nie pociąga za sobą daleko idących kosztów. Taksa notarialna za dokonanie takiej czynności nie może przekroczyć kwoty 50,00 zł netto. Oczywiście do kwoty tej należy doliczyć dodatkowo koszty wypisów aktu notarialnego./IM