W obecnym porządku prawnym dziedziczenie gospodarstw rolnych następuje na takich samych zasadach, jak dziedziczenie wszelkich innych składników majątkowych. Tym samym, aby odziedziczyć gospodarstwo rolne nie trzeba spełnić szeregu wymogów, np. konieczności posiadania przygotowania zawodowego do prowadzenia produkcji rolnej. Zasady te mają zastosowanie do spadków otwartych po 14 lutego 2001r., zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001r., sygn. akt P 4/99. W stosunku zaś do dziedziczenia gospodarstw rolnych po osobie zmarłej przed tą datą, należy spełnić przesłanki określone szczegółowo w ustawie Kodeks Cywilny./IM