Co do zasady, umowa ubezpieczenia OC ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie powiadomi na piśmie w określonym czasie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu.  Należy jednak pamiętać, iż reguła ta nie znajduje zastosowania w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego. Mimo tego, iż na nowego posiadacza pojazdu przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC zawartej przez poprzedniego posiadacza, umowa ta nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu o kolejny rok. Wręcz przeciwnie- ulegnie ona rozwiązaniu z upływem okresu na jaki została zawarta, chyba że nowy posiadacz wypowie ją na piśmie. Jest to o tyle ważne, iż w razie upływu terminu na jaki umowa została zawarta przez pierwotnego posiadacza, w razie wyrządzenia szkody podczas kolizji drogowej, nowy posiadacz będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz UFG wysokiej kary pieniężnej za brak umowy ubezpieczenia OC (nawet w wysokości 5.200,00 zł). Co jednak najważniejsze, nowy posiadacz będzie musiał także wypełnić zobowiązanie względem UFG w postaci zwrotu kwoty wypłaconego odszkodowania oraz zadośćuczynienia osobom poszkodowanym, które mogą być niezwykle wysokie (rekordowa kwota wynosi 1,4 mln złotych)./IM