Spadkobierca ma możliwość ustanowienia fundacji w testamencie. Ustanowienie fundacji
w testamencie nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego, zatem stanowi to jedyny wyjątek od reguły, jaką jest powoływanie fundacji w tej formie. Jeżeli fundator ustanowił w testamencie fundację, ale nie sporządził jej statutu, bądź nie ustanowił za to osoby odpowiedzialnej, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, co oznacza że takie oświadczenie traktowane będzie jako polecenie. Aby fundacja mogła być spadkobiercą musi zostać ustanowiona w ciągu lat 2 od dnia otwarcia testamentu./MKL