Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.  Niemożność ta trwa aż do chwili zakończenia małżeństwa, a więc aż do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W związku z tym uznać należy, że jeżeli małżonkowie pozostają ze sobą w separacji faktycznej czy nawet formalnej (tj. orzeczonej przez sąd) albo toczy się postępowanie rozwodowe to małżonek nie może być świadkiem testamentu./MK