Zgodnie z art. 12a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów nakładających konieczność przeprowadzenia badań okresowych, a orzeczenie lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badan lekarskich, których ważności upłynęła po dniu 7 marca 2020r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożeniu epidemiologicznego alb stanu epidemii./ AB