Rozdział 15 Działu 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2020r,., poz. 1325, 1423) dobitnie wskazuje, że sformułowanie Benjamina Franklina, iż  „na tym świecie pewne są tyko śmierć i podatki” nie jest jedynie przysłowiem.

Wskazać należy, że w myśl art. 107 § 1 i § 2w/w ustawy w przypadkach i w zakresie przewidzianych w niniejszym rozdziale za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie, a osoby trzecie odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z następcą prawnym podatnika za przejęte przez niego zaległości podatkowe. Co do zasady osoby trzecie odpowiadają również za: podatki niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone przez płatników lub inkasentów, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za oprocentowanie tych zaliczek, koszty postępowania egzekucyjnego. O odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze decyzji./ AB