Nie. W Polsce pozostawienie dziecka poniżej 7 roku życia bez opieki w pobliżu jezdni może rodzić odpowiedzialność wykroczeniową. Zgodnie bowiem z art. 89 kodeksu wykroczeń: Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany./ BJ