Umowa najmu na czas określony,zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny, może zostać wypowiedziana wyłącznie w wypadkach wskazanych w umowie. Oznacza to, że jeżeli strony umowy przewidują możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenie, to okoliczność ta musi wynikać bezpośrednio z treści umowy. Orzecznictwo sądów powszechnych wskazuje, że niewystarczające jest podanie lakonicznie, iż strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem – tu dodatkowo konieczne jest wskazanie przyczyn wypowiedzenia, które muszą wystąpić w trakcie trwania stosunku najmu./MW