Jednym z obowiązków małżonków, który w równym stopniu obciąża każdego z nich jest współdziałanie dla dobra założonej przez swój związek rodziny (art. 23 ustawy z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy; dalej k.r.o.) W szczególności oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb  rodziny, przy czym na marginesie warto nadmienić, iż zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym (art. 27 k.r.o.).

Zdarzają się jednak sytuacje, w których jeden z małżonków nie spełnia ciążącego na nim obowiązku zaspokajania tych potrzeb, wydatkując przykładowo całość wynagrodzenia wyłącznie na własne, osobiste cele, ignorując swoje zobowiązania wobec rodziny. Warto pamiętać, iż prawo w takiej sytuacji umożliwia drugiemu małżonkowi podjęcie stosownych działań, które pozwolą na zabezpieczenie finansowego bytu rodziny. Mianowicie drugi z małżonków ma możliwość zwrócenia się do sądu o nakazanie ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające małżonkowi, który nie zaspokaja potrzeb rodziny były w całości lub w części wypłacane do jego rąk. Co jednak ważne, wystąpienie z takim wnioskiem w razie, gdy jeden z małżonków uchyla się od spełnienia ustawowego obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu. W razie, gdy małżonkowie żyją oddzielnie, nie ma możliwości, aby sąd wydał taki nakaz. Co jednak ciekawe, w razie gdy owo wspólne pożycie ustanie po wydania nakazu, nakaz ten zachowuje moc, jednakże na wniosek każdego z małżonków sąd może go uchylić lub zmienić.

Sąd po przeprowadzeniu właściwego postępowania, zainicjowanego wnioskiem jednego z małżonków, w razie stwierdzenia, iż jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, wydaje stosowny nakaz. W nakazie tym jest określone czy do rąk drugiego z małżonków wynagrodzenie lub inne należności przysługujące drugiemu z nich, będą wypłacane w całości czy też w określonej części. Wydany w sprawie nakaz sąd przesyła dłużnikowi małżonka (np. pracodawcy), który w tej sytuacji jest zobowiązany do przekazywania należności (np. wynagrodzenia) w części w tym nakazie określonej, do rąk drugiego z małżonków. Na marginesie warto jedynie nadmienić, iż w razie zmiany pracodawcy, koniecznym jest ponowne przeprowadzenie postępowania./IM