Zgodnie z zasadą pacta sunt servanda należy dotrzymywać warunków przewidzianych przez umowę. Co do zasady w Polsce panuje wolność kształtowania umów, co oznacza, że strony mogą w sposób dowolny określać zapisy umowne. Natomiast w niektórych przypadkach niedotrzymanie warunków umowy nie będzie bezprawne. Nie trzeba bowiem stosować się do tych zapisów umów, których treść lub cel sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego./BJ