Na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r. wprowadzono do Kodeksu  karnego  nowy artykuł, tj. art. 278a, który w § 1 stanowi, iż kto dopuszcza się kradzieży szczególnie zuchwałej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Na podstawie § 2 tego samego artykułu ustawodawca zawarł zapis, iż jeżeli kradzież szczególnie zuchwałą popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Jako kradzież zuchwałą ustawodawca rozumie: kradzież, której sprawca swoim zachowaniem wykazuje postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy lub innych osób lub używa przemocy innego rodzaju niż przemoc wobec osoby, w celu zawładnięcia mieniem lub kradzież mienia ruchomego znajdującego się bezpośrednio na osobie lub w noszonym przez nią ubraniu albo przenoszonego lub przemieszczanego przez tę osobę w warunkach bezpośredniego kontaktu lub znajdującego się w przedmiotach przenoszonych lub przemieszczanych w takich warunkach, która to definicja została wprowadzona na podstawie w/w ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. do art. 115 § 9a Kodeksu karnego.

W porównaniu więc kradzieży spenalizowanej w art. 278 Kodeksu karnego zagrożenie karą sprawcy kradzieży zuchwałej jest wyższe Obowiązujący Kodeks karny w art. 278 § 1 k.k. za zabór rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia, przewiduje bowiem karę  pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, podczas gdy kara za kradzież zuchwałą jest zagrożona karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jednocześnie należy dokonać rozróżnienia nie tylko pomiędzy kradzieżą (której znamiona zostały zawarte w art.278 § 1 k.k.) a kradzieżą zuchwałą (art. 278a § 1 k.k.), ale dodatkowo z uwagi na znamię zawarte w art. 278a § 1 k.k. „używa przemocy innego rodzaju niż przemoc wobec osoby, w celu zawładnięcia mieniem”, należy dokonać rozróżnienia kradzieży zuchwałej od przestępstwa rozboju stypizowanego w art. 280 § 1 k.k., który stanowi, iż „kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Innymi słowy, jeżeli sprawca przestępstwa kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem to taki sprawca wypełnia znamiona rozboju. Jeżeli natomiast sprawca kradzież używa przemocy jednakże innego rodzaju niż przemoc wobec osoby, w celu zawładnięcia mieniem, to wówczas mamy do czynienia z wypełnieniem znamion przestępstwa kradzieży zuchwałej stypizowanej w art. 278a § 1 k.k.

Wprowadzenie więc do Kodeksu karnego znamion przestępstwa kradzieży zuchwałej, powoduje, iż w celu określenia właściwego zagrożenia karą sprawcy danego czynu zabronionego, konieczne jest dokonanie bardzo precyzyjnej, czasami wręcz aptekarskiej, analizy stanu faktycznego (opisu czynu), w szczególności przy porównaniu znamion przestępstw zawartych w art. 278 § 1 k.k., art. 278a § 1 k.k. oraz 280 § 1 k.k.

Od ustalenia prawidłowego opisu czynu uzależnione jest bowiem m.in. dokonanie właściwego wskazania zagrożenia karą sprawcy, który popełnił dany czyn zabroniony./BD