Niejednokrotnie zdarza się, że zobowiązania dłużnika zabezpieczone są odpowiednim wpisem w księdze wieczystej (hipoteka). W przypadku spłaty zobowiązania wierzyciel zobowiązany jest zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2019.2204 tj. z dnia 14 listopada 2019r.) dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Cóż to oznacza? Oznacza to, że wierzyciel zobowiązany jest wydać dokument poświadczający spłatę zaciągniętych przez dłużnika zobowiązań, celem przedłożenie do wydziału ksiąg wieczystych wraz w wnioskiem o wykreślenie hipoteki./AB