Odszkodowanie winno co do zasady obejmować wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym. Odszkodowanie winno również obejmować wszelką utraconą z powodu doznanej szkody część zarobków poszkodowanego. Co więcej jeśli na skutek wypadku Poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej lub też jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, można również żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty./MK