Po pierwsze rękojmia jest rozwiązaniem umocowanym w kodeksie cywilnym (poświęcony jest jej cały II dział kodeksu, rozpoczynając od art. 556). Gwarancja to z kolei dobrowolną umowa między dwiema stronami, uzależnioną od wydania dokumentu gwarancyjnego. Z tytułu rękojmi zawsze odpowiada sprzedawca, czyli podmiot bezpośrednio związany z przekazaniem klientowi zakupionego produktu do dalszego użytkowania. W przypadku gwarancji, za działanie produktu odpowiada gwarant, czyli podmiot wystawiający dokument gwarancyjny. Może być nim sprzedawca, producent lub dystrybutor. Co do zasady rękojmi można dochodzić, gdy wada fizyczna nowego produktu zostanie ujawniona przed upływem dwóch lat od zakupu. Jeśli zaś chodzi o gwarancję, czas jej trwania może być dowolnie ustalany w dokumencie gwarancyjnym (brak daty oznacza 2-letni okres gwarancyjny. Ponadto gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wad fizycznych produktu (niezgodności towaru z umową), natomiast rękojmia oprócz tego włącza również wady prawne. Towar reklamowany na zasadzie rękojmi może podlegać wymianie lub naprawie, a jeśli te są niemożliwe – zwrotowi. W przypadku gwarancji czynności reklamacyjne ograniczają się do tych określonych w dokumencie gwarancyjnym. W wypadku, gdy klient reklamuje produkt na zasadach rękojmi, wymiana przez sprzedawcę na nowy towar nie powoduje wydłużenia terminu. W przypadku gwarancji każde wydanie nowego towaru w zastępstwie innego powoduje rozpoczęcie nowej gwarancji (o ile zostanie udzielona)./ŁK