Ponieważ prokura dotyczy stosunków o charakterze szczególnego zaufania, wszyscy członkowie zarządu powinni zaakceptować zamiar udzielenia prokury, która winna znaleźć potwierdzenie w uchwale zarządu spółki o ustanowieniu prokury. Podjęcie uchwały i złożenie oświadczenia przez przyszłego prokurenta o przyjęciu funkcji kreuje umowny stosunek między prokurentem a spółką.

Ze względu na fakt, iż udzielenie prokury stanowi o wyjątkowym zaufaniu członków zarządu do prokurenta  to utrata zaufania, którekolwiek z członków zarządu do prokurenta stanowić będzie wystarczającą przesłankę do odwołania prokury./AB