Konstytucja w art. 22 stanowi, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Wydane dotychczas rozporządzenia nie mogą ograniczać konstytucyjnej zasady gwarantującej swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z czym część przedsiębiorców które zostały dotknięte ograniczeniami decyduje się na wniesienie powództwa przeciwko Skarbowi Państwa. Takie uprawnienie przewiduje art. 4171 § 4 kodeksu cywilnego. Przepis ten daje podstawę do dochodzenia od Skarbu Państwa odszkodowań w sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona przez niewydanie aktu normatywnego. Istnieją jednak spore ograniczenia w dochodzeniu odszkodowania, jak m.in. ograniczenie kwotowe w granicach określonych w ustawie o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Przygotowanie drogi sądowej do pozwu przeciwko skarbowi państwa wymaga jednak specjalistycznej wiedzy prawniczej, w związku z czym stanowczo doradzamy z jej skorzystania./PS