Osoba, która została umieszczona w izbie wytrzeźwień jest zobowiązana do poniesienia opłaty za pobyt w niej. Warto jednak pamiętać, iż opłata ta ma charakter publiczno-prawny i stanowi dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, do tych opłat stosowane powinny być przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz działu III Ordynacji podatkowej. Co to oznacza w praktyce? Że do opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień nie stosuje się przepisów kodeksu cywilnego, które przewidują, że roszczenie przedawnia się po upływie 10 lat, a po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności (podobnie, jak podatek)./ŁK