Należy mieć świadomość, iż na gruncie prawa przewidziany został mechanizm za pomocą, którego darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną. Jedną z przyczyn uzasadniających złożenie oświadczenia woli o cofnięciu darowizny jest sytuacja, w której obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Jednakże mimo dopuszczenia się przez obdarowanego owej rażącej niewdzięczności, nie jest możliwym jej odwołanie, gdy darczyńca przebaczył obdarowanemu.
Przechodząc do kwestii formalnych, wskazać należy, że odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Warto pamiętać, iż darowizna z powodu rażącej niewdzięczności nie może być odwołana w każdym czasie. Granicą jest tutaj upływ roku od dnia, w którym darczyńca  dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Po tym czasie nie jest możliwym złożenie skutecznego oświadczenia o cofnięciu darowizny./IM