Należy pamiętać o tym, iż odmowa odbioru przesyłki urzędowej nie będzie miała skutku w postaci jej zwrotu do sądu czy też do innego organu z zachowaniem jej statusu jako niedoręczonej. Wbrew przeciwnie- jeżeli adresat odmówi jej przyjęcia, wówczas przesyłkę uważa się za doręczoną. W takim przypadku doręczający sam oznaczy datę doręczenia,  wskazując na przyczynę braku podpisu nadawcy i zwróci adresatowi pismo z adnotacją odmowy jego przyjęcia. W tej sytuacji odmowa pisma spowoduje utratę możliwości zapoznania się z jego treścią, podczas gdy terminy na zajęcie stanowiska lub wniesienie środka zaskarżenia będą biegły, z tego względu, iż w świetle prawa dojdzie do skutecznego doręczenia pisma./ IM