Jedną z możliwości wzmocnienia interesów wynajmującego lokal mieszkalny jest uzależnienie zawarcia umowy najmu od wpłacenia przez najemcę kaucji. Kaucja ta zabezpieczać ma pokrycie należności z tytułu najmu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Co ważne kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Po zakończeniu umowy, jeżeli istnieją należności, które nie zostały uregulowane przez najemcę, przykładowo czynsz czy opłaty eksploatacyjne, wynajmujący może dokonać ich potrącenia z kaucji, którą pobrał w chwili zawarcia umowy. W sytuacji, w której nie istnieją żadne nieuregulowane należności bądź ich wysokość nie wyczerpuje w całości wpłaconej przez najemcę kwoty na zabezpieczenie roszczeń, kaucja lub jej niepotrącona część powinny zostać zwrócone najemcy w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu./IM