Prawodawca we wskazanym akcie prawnym ustanowił do dnia 17 stycznia 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego używanego w ruchu drogowym. Do zakrywania wymienionych części ciała obowiązani jesteśmy w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich odbywających rejs w żegludze krajowej oraz śródlądowej, samolotach,  a także w miejscach ogólnodostępnych – w szczególności zalicza się do nich: drogi i place, teren cmentarzy, promenad, bulwarów, parkingów miejskich i leśnych, tereny nieruchomości wspólnej (np. osiedlowym parkingu, placu zabaw), w w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowych, a także obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach.

Co istotne, obowiązek noszenia maseczek obowiązuje w zakładach pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca podejmie inną decyzję w tej kwestii. Maseczkę będziemy musieli także założyć w trakcie sprawowaniu kultu religijnego podczas np. mszy, pogrzebu lub innego nabożeństwa, niezależnie od obrządku i wyzwania.

Pamiętajmy jednak, że obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy wszystkich, gdyż prawodawca przewidział szeroki zakres podmiotowy wyłączeń tego obowiązku. Zakrywać ust i nosa nie musi dziecko do ukończenia 5 roku życia, jadące w jednym pojeździe osoby (za wyjątkiem osób korzystających z publicznych środków transportu zbiorowego). Do tego grona zaliczamy także osoby, które nie mogą z obiektywnych względów zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, jak również mające trudności w samodzielnym zakryciu ust lub nosa. Należy pamiętać, że kierujący środkiem publicznego transportu zbiorowego, czy też kierujący statkiem nie musi zakrywać ust i nosa pod warunkiem, iż ma zagwarantowane osłonięte od innych osób stanowisko pracy. Maseczki nie musi także ubierać przewodniczący kultowi religijnemu podczas jego sprawowania, żołnierz, sędzia sportowy, osoba uprawiająca jazdę konną, personel lotniczy przebywający w kabinie pilota. O maseczce nie musimy także pamiętać na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, rodzinnego ogródka działkowego oraz plaży. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie obejmuje także nowożeńców w chwili zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym. Maseczka nie utrudni także abiturientom zdawania różnorakich egzaminów szkolnych i zawodowych.

Warunkowo możemy zdjąć maseczkę w przypadku zaistnienia konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia, jak również podczas  spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy lub budynkach użyteczności publicznej oraz po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu celem spożycia posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

Za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa, zgodnie z art. 116 § 1a grozi kara grzywny albo kara nagany. Co istotne, na mocy art. 96 §1bd kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w postępowaniu mandatowym dotyczącym braku noszenia maseczki na osobę niestosującą się do wskazanego obowiązku może zostać nałożona grzywna w wysokości do 1000 zł./KTK