Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zwana dalej „Kodeks rodzinny i opiekuńczy” lub „k.r.o.”) obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża nie tylko krewnych w linii prostej ale i rodzeństwo, jak i na podstawie art. 60  k.r.o. byłego małżonka Nie ulega wątpliwości, iż obowiązek alimentacyjny nie może obciążać osób, na które ustawa obowiązku takiego nie nałożyła (tak: J. Ignaczewski, Komentarz do przepisów KRO regulujących alimenty, Warszawa 2016),  jednakże należy wskazać, iż obowiązek alimentacyjny został unormowany obejmując bardzo szeroki krąg osób. Odnosząc się wobec definicji „Rodzeństwa” to są to osoby, będące krewnymi w linii bocznej w drugim stopniu, czyli w stopniu najbliższym w linii bocznej (tak: dr K. Gromek, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2016). W związku z powyższym pojawiła się wątpliwość czy jako rodzeństwo należy rozumieć osoby, które mają dwóch tych samych przodków (ojca i matkę), czy też rodzeństwem są osoby, które mają wspólnego jednego wspólnego przodka. Aktualnie doktryna wyraźnie wskazuje, iż jako rodzeństwo rozumie się osoby, które mają choć jednego wspólnego przodka (tak: J. Ignaczewski, Komentarz do przepisów KRO regulujących alimenty, Warszawa 2016). W konsekwencji powyższego, należy uznać, iż obowiązek alimentacyjny istnieje zarówno pomiędzy rodzeństwem naturalnym, jak i przyrodnim (tak: J. Ignaczewski, Komentarz do przepisów KRO regulujących alimenty, Warszawa 2016, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. akt III CZP 91/86)./BD