Częstym problemem praktycznym jest kwestia zajęcia właściwego miejsca w razie stawiennictwa stron na posiedzeniu w sprawie cywilnej. Co ciekawe kwestia tego, gdzie określone osoby powinny zasiąść jest wprost regulowana na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości- Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23 grudnia 2015r. Zgodnie § 85 wskazanego aktu prawnego powód lub wnioskodawca  zajmują miejsca przed stołem sędziowskim po prawej stronie sądu, zaś pozwany i inni uczestnicy postępowania – po lewej stronie sądu. W związku z tym przy zajmowaniu miejsc należy przyjąć optykę sądu i w zależności od tego, którą ze stron postępowania jesteśmy zająć właściwe miejsce kierując się wskazanymi powyżej zasadami./IM