Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej. Do zachowania do dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem jest zgodnie z definicją zamieszczoną w  kodeksie cywilnym nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Nowa definicja dokumentu oznacza, że będzie nim nie tylko pismo zawierające podpis strony, ale również informacja zapisana na innym niż papier nośniku, jeżeli nośnik ten będzie umożliwiał zachowanie i odtworzenie informacji. Dokumentem będzie zatem  także np. email czy wiadomość SMS, ale również zapisany na nośniku informacji plik zawierający obraz lub dźwięk pozwalający odtworzyć wyrażone oświadczenia woli stron./KT