W Polsce małżeństwo może zostać zawarte wówczas, gdy spełnione zostaną prawem wymagane przesłanki oraz gdy nastąpi złożenie stosownych oświadczeń woli w obecności kierownika USC lub duchownego. W razie ślubu kościelnego duchowny  niezwłocznie po złożeniu oświadczeń nupturientów powinien sporządzić zaświadczenie stwierdzające złożenie powyższych oświadczeń. Co jednak ważne, a do czego nowo poślubieni małżonkowie nie przywiązują często zbytniej uwagi- duchowny zaświadczenie to wraz z zaświadczeniem stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zobowiązany jest przekazać do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa. Do obliczania powyższego terminu nie uwzględnia się dni uznanych za ustawowo wolne od pracy. Ma to o tyle doniosłe znaczenie, iż w razie zaniedbania przez duchownego powyższego obowiązku, kierownik USC nie sporządzi aktu małżeństwa, a zatem z punktu widzenia prawa takie małżeństwo traktowane jest jako niezawarte, co może mieć szereg negatywnych konsekwencji./IM