Fakt zadłużenia powoduje, że co do zasady wierzyciel wzywa dłużnika do zapłaty. Jednakże wierzyciel nie może stosować wobec dłużnika jakichkolwiek środków zmierzających do wyegzekwowania długu. Nie można bowiem akceptować sytuacji, gdy wierzyciel podejmuje działania z naruszeniem przepisów o ochronie dóbr osobistych dłużnika. Uporczywe, wielokrotne domaganie się spełnienia roszczenia przez wierzyciela, zmierzające do wywołania w nim uzasadnionej obawy, realizowane w oparciu o zasadę, według której dług ma zostać wyegzekwowany jakimikolwiek środkami nie licząc się dobrami osobistymi dłużnika, może być potraktowane jako działanie naruszające dobra osobiste dłużnika i jako takie może być podstawą żądania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę