Na gruncie prawa rodzinnego przyjmuje się, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy tzw. wspólność majątkowa. Oznacza to co zasady, iż przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez jednego lub przez oboje małżonków tworzą majątek wspólny. Majątek ten po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód podlega podziałowi, przy czym co ważne- przyjmuje się, że każdy małżonek ma równe udziały w tym majątku. W przepisach są uregulowane jednak wyjątki, zgodnie, z którymi pewne składniki majątkowe mimo tego, że  nabyte zostaną w trakcie małżeństwa, stanowić będą majątek osobisty każdego z małżonków. Jednym z tych wyjątków są przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia, np. o charakterze sportowym czy naukowym. Dla przykładu: w razie, gdy jeden z małżonków prawidłowo odpowie na 12 pytań zadanych w popularnym programie ,,Milionerzy’’, wygrywając tym samym główną nagrodę, kwota ta stanowi jego wyłączny majątek. Gdyby jednak tą samą kwotę wygrał w jednej z gier losowych typu Lotto, wówczas objęta byłaby ona majątkiem wspólnym./IM