Umowa darowizny mająca za przedmiot nieruchomość dla swej ważności musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Niezachowanie powyższej formy, na mocy art. 58 § 1 k.c. powodować będzie bezwzględną nieważność tak dokonanej czynności prawnej. Najdonioślejszy skutek takiego stanu rzeczy przejawiać będzie się w tym, iż tak sporządzona umowa darowizny nie będzie wywoływać jakichkolwiek skutków w sferze prawnej, w szczególności prawo własności nie zostanie przeniesione z darczyńcy na obdarowanego./IM