Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w wyniku śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Jednym ze skutków śmierci pracownika jest obowiązek wypłaty przez pracodawcę wymagalnego świadczenia związanego ze stosunkiem pracy. W myśl art. 63¹ § 2 kodeksu pracy prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku./MKL