Częstym problemem w relacjach sąsiedzkich są usadowione na granicy nieruchomości drzewa i krzaki, których gałęzie przechodzą na nieruchomość sąsiedzką. Z punktu widzenia rozpatrywanego zagadnienia prawnego istotne znaczenie mają dyspozycje art. 149 i 150 kodeksu cywilnego. Według tych przepisów uprawnienie do usunięcia gałęzi zwisających z drzew nad cudzym gruntem przysługuje zarówno właścicielowi drzew, jak i właścicielowi gruntu, nad którym gałęzie się zawieszają. W przypadku gdy właściciel gruntu czyni trudności w obcięciu takich gałęzi, właścicielowi gruntu, na który z sąsiedniego gruntu przechodzą korzenie i nad którym z tego gruntu zawieszają się gałęzie, przysługuje w stosunku do sąsiada roszczenie o nieczynienie przeszkód w obcięciu tych korzeni i gałęzi./PS