Według przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakazane jest sprzedawanie napojów alkoholowych osobom do lat 18. Przepisy definiują napoje alkoholowe jako produkty przeznaczone do spożycia zawierające alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5%. W związku z powyższym brak jest podstaw to stwierdzenia, iż piwo bezalkoholowe jest objęte przepisami w/w ustawy. Problematyka sytuacji rozbija się o sytuację, w której sklep odmawia sprzedaży takiego napoju nieletniemu. Zgodnie z art. 135 Kodeksu wykroczeń, kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny. Zatem sklep popełnia wykroczenie gdy odmówi sprzedaży piwa bezalkoholowego nieletniemu./PS